In Martima/6 - Comunicació «De la vida des del llindar de la mort: els testaments medievals a les baronies de Palafolls i Montpalau» a càrrec de Xavier Soldevila


El dissabte 3 de juliol de 2021 es va celebrar, al Museu Arxiu Vilassar de Dalt, la 3 edició d'In Maritima sobre "El món de la mort al Maresme medieval". Xavier Soldevila ens va presentar la comunicació: «De la vida des del llindar de la mort: els testaments medievals a les baronies de Palafolls i Montpalau»

Es tractaria de buidar el centenar llarg de testaments que, entre el segle XIII i principis del segle XVI, es conserven referits a pagesos i vilatans d'aquestes dues zones del Maresme gironí. En ells, els testadors, a banda d'establir un seguit de disposicions pietoses establertes més o menys de costum - llegats a capelles o institucions eclesiàstiques - feien referència a qüestions com la família o els patrimonis, que ens permeten conèixer molt més a prop les condicions que varen envoltar les seves existències, just al moment en què aquestes s'apagaven. La base de la comunicació la proveiran, òbviament, els testaments que es poden localitzar, bé a les col·leccions de pergamins dipositades a l'Arxiu Fidel Fita, a l'Arxiu Històric Municipal de Calella, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, o a la Biblioteca de Catalunya, bé als registres notarials, custodiats al suara esmentat Arxiu Fidel Fita.


Comentaris