divendres, 17 de desembre del 2010

La tesi de Montserrat Richou sobre el Maresme Medieval guanya el Premi 2010 de la Fundació Noguera.

La tesi de Montserrat Richou sobre el Maresme Medieval ha guanyat l’edició d’enguany del Premi de la Fundació Noguera. Com historiadora medieval del Maresme, es va donar a conèixer l’any 1987 amb el llibre d’obligada referència dins la historiografia del Maresme que havia guanyat el guardó del Premi Burriac dos anys abans: Aproximació a la història d’Argentona (segles XIII-XV). Aquest treball, en realitat va ser la tesi de llicenciatura dirigida pel Dr Josep Maria Salrach defensada el 30 de setembre de 1985.
El 26 d'octubre del 2007 es va doctorar amb la tesi “El Baix Maresme en època Medieval” dirigida aquesta vegada pel Dr. Antoni Riera i Melis, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona, dins el programa de doctorat “ Món medieval i modern. Últimes línies de recerca. Bienni 2005-2007". El tribunal va estar format pels doctors i doctores Salvador Claramunt, Gaspar Feliu, Maria Milagors Rivera i Eva Serra. Obtingué la qualificació d'excel.lent cum laude. L’objectiu fonamental d’aquesta tesi va ser el d’oferir una aproximació a la pagesia baix maresmenca durant el període 1348-1486 amb la finalitat de contribuir en el coneixement d’un territori més extens: la Catalunya Vella Baix Medieval. Els eixos fonamentals de la seva cerca han estat la terra, el matrimoni i la família, així com la mort. A l’apartat de la terra, es va centrar en l’estudi dels contractes, els subjectes i els objectes, que es desenvolupen al voltant de la possessió i de l’alienació de l’agrer i el diner. La segona part de la tesi el va dedicar a l’anàlisi de la institució matrimonial, de la família Baix Medieval, així com dels diferents pactes o contractes d’esposalles, que regulen l’origen de les noves parelles. A la tercera part, va realitzar un anàlisi de les escriptures i cerimònies, que es desenvolupen al voltant del fenomen de la mort. L’estructura de la Tesi també contempla una part preliminar, en la qual es comenten les fonts i la metodologia emprades i una part final amb les conclusions generals, uns índexs de taules i gràfics, així com un repertori bibliogràfic, que ha estat consultat i esmentat al llarg de tot el treball.
Per poder consultar-la ho podeu fer a : http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1113107-114921/#documents
Entre el 10 i el 24 de novembre de 2007 va participar en les IV Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme, sobre “Els monestirs medievals” organitzades pel Grup d’Història del Casal de Mataró presentant la “Vers una caracterització de la pagesia baix medieval dins d'un àmbit regional” que s’editarà el proper 2011.
L’any 2008 va publicar un resum de la tesi en l’article El Baix Maresme a l'època baixmedieval a la revista de la  Societat Catalana d’Estudis Històrics, núm.19 (2008), pag.153-166.
Actualment treballa com a professora d’Història a l’I.E.S. M. Bosch de Montjuic de Barcelona i forma part de l’equip de recerca consolidat en estudis medievals “Espai Poder i Cultura” amb els quals integra el projecte d’investigació "Carestia, fam i mortalitat a la Catalunya medieval: explicacions i representacions de les crisis de cicle curt i els “mals anys” en la Història" (2009-2011) finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (Referència del projecte: HAR2008-03031/HIST) dirigit pel Dr. Pere Benito (UdL). El passat 2009 va també publicar el treball “Els negocis de Ramon de Ganovardes, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona (segle XIV) “ a la Revista Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols Notarials , núm XXVII Col.legi de Notaris de Catalunya, pàgs.33-52.
També participa en el programa de recerca “Escassetats, caresties i mortandats a la Catalunya Medieval” de l’Institut d’Estudis Catalans (TP-S0118-Riera 01), dirigit pel Dr. Antoni Riera i Melis, catedràtic del Departament d’Història Medieval, de Paleografia i Diplomàtica de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i vicepresident de l’IEC. 2008-2010.
També ha publicat articles en revistes de divulgació i especialitades sobre pedagogia i història medieval. Sobre temàtica medieval cal destacar:
  • "Vers una nova construcció de la medievalitat a l’ESO”, a Seminari Internacional Taula. Història. El valor educatiu de la història. Seminari d’innovació Universitat de Barcelona 5, 9 i 10 de juliol de 2007 (en premsa).
  • "La família i el mas en les estratègies patrimonials al Vilassar Baix medieval”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XX, 2009, pàgs.245-261.
  • “Família pagesa i estratègies patrimonials: el Baix Maresme als darrers segles medievals”, a Jordi Bolós i altres (editors): Família pagesa i economia rural. VII Congrés sobre Sistemes Agraris, Organització Social i Poder Local. Lleida, Diputació de Lleida i Institut d’Estudis Ilerdencs, 2010, pàgs.259-272 (Dipòsit Legal: L-139-2010).
  • -“Economia i societat en els registres notarials: La clientela de les capitulacions matrimonials del notari Miquel Franquesa (1458-1482)”. Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols del Col.legi de notaris de Catalunya, núm.XXVIII, 2010 (en premsa).
  • “Una dècada d’abastament frumentari: Barcelona i la iniciativa privada als anys 70 del S.XIV”, 1r Seminari Crisis i cicles en la Història. El blat i la carn a la Catalunya medieval: mercat, crisis alimentàries i polítiques públiques d’abastament, Barcelona, 6 de juliol, 2010. Facultat de Heografia i Història de la Universitat de Barcelona. (aquest article està integrat en un llibre que publicarà properament l’IEC sota la direcció d’Antoni Riera i Melis)
  • “Una dècada d’abastament frumentari: Barcelona i la iniciativa privada als anys 70 del S.XIV” (llibre col.lectiu sota la direcció d’Antoni Riera Melis, en curs de publicació, IEC).
  • “Aportacions al comerç frumentari baixmedieval: l‘assalt i segrest piràtic de la coca de Guillem Morey (1361)” (propera publicació a Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia).
Des d'aquí volem felicitar-la per aquest premi ben merescut per la feina feta.
Montse Richou presentant la seva comunicació a les IV Jornades d’Història i Arqueologia Medieval del Maresme, sobre  “Els monestirs medievals” organitzades pel Grup d’Història del Casal l'any 2007.